Shree Chandra Yantram Golden PaperMantra:- "Aakarshay Mahadevi Ram mam Priyam Hey tripur..
INR 101.00 INR 30.00
Shree Bagalamukhi Yantram Golden PaperMantra:- "Om Hareeng Bagla Mukhi Namha"..
INR 101.00 INR 30.00